Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen
1.1 Welkom bij Clean Your Furniture! Gespecialiseerd in het reinigen van meubelstoffering, autobekleding, matrassen, vloerbekleding, etc.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Clean Your Furniture.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.
1.4 Inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Bij ongeldigheid van een bepaling blijven overige bepalingen geldig.
1.6 Geen afstand van recht bij niet direct afdwingen van bepalingen.
1.7 Afwijkingen in de overeenkomst prevaleren boven deze voorwaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van Clean Your Furniture zijn vrijblijvend.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand bij schriftelijke bevestiging.
2.3 Wijzigingen in de overeenkomst alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3: Prijzen en betaling
3.1 Prijzen worden vermeld exclusief BTW en overheidsheffingen.
3.2 Extra diensten worden apart in rekening gebracht.
3.3 Prijzen kunnen wijzigen door externe factoren.
3.4 Betalingstermijnen worden vermeld op de factuur. 3.5 Bij niet tijdige betaling treedt verzuim in.
3.6 Kosten voor invordering zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
3.7 Betalingen worden eerst verrekend met rente en kosten, daarna met oudste facturen.

Artikel 4: Reclamatie
4.1 Bezwaren tegen een factuur binnen 5 dagen melden.
4.2 Reclamatie schort betalingsverplichting niet op.
4.3 Directe controle van geleverde diensten vereist.
4.5 Bewijslast bij reclamatie ligt bij de Opdrachtgever.
4.6 Reclamaties binnen 2 maanden na ontdekking indienen.

Artikel 5: Ontbinding en opzegging
5.1 Ontbinding van de overeenkomst bij faillissement of niet-nakoming door Opdrachtgever.
5.2 Vorderingen worden direct opeisbaar bij ontbinding.
5.3 Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen met redelijke termijn worden opgezegd.

Artikel 6: Overmacht
6.1 Beëindiging of opschorting bij overmacht zonder schadevergoeding.
6.2 Definitie overmacht omvat onvoorziene omstandigheden
6.3 Gedeeltelijke nakoming kan apart gefactureerd worden.
Beroep op overmacht ook na vervaldatum mogelijk.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Beperking aansprakelijkheid tot de bepalingen in dit artikel.
7.2 Geen aansprakelijkheid voor indirecte schade.
Aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW, maximaal € 50.000,-.
7.4 Voorwaarden voor aansprakelijkheid: schriftelijk in gebreke stellen en redelijke termijn voor herstel
7.5 Geen aansprakelijkheid bij overmacht.
7.7 Aansprakelijkheid vervalt binnen 24 uur na ontstaan van de schade.

Artikel 8: Vrijwaring
8.1 Vrijwaring tegen aanspraken door niet-nakoming van Opdrachtgever.
8.2 Vrijwaring voor aanspraken gerelateerd aan schade bij uitvoering van de opdracht.
8.3 Afwikkeling van aanspraken in overleg met Clean Your Furniture.

Artikel 9: Geheimhouding
9.1 Geheimhoudingsplicht voor vertrouwelijke informatie.
9.2 Definitie vertrouwelijke informatie.
9.3 Bescherming en beperkingen ten aanzien van vertrouwelijke informatie.
9.4 Geheimhoudingsplicht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst.
9.5 Meldingsplicht bij verstrekken informatie aan derden.
9.6 Aansprakelijkheid bij schending geheimhouding.

Artikel 10: Geschillen en toepasselijk recht
10.1 Geschillen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
10.2 Nederlands recht van toepassing op alle overeenkomsten.

Artikel 11: Intellectueel Eigendom
11.1 Intellectuele eigendomsrechten bij Clean Your Furniture.
11.2 Gebruiksrecht voor de Opdrachtgever.
11.3 Verbod op wijziging en kopiëren zonder toestemming.

Artikel 12: Klantenservice en klachtenprocedure
12.1 Klantenservice voor vragen, opmerkingen of klachten.
12.2 Klachten binnen 14 dagen melden.
12.3 Streeftermijn voor afhandeling klachten is 30 dagen.

Artikel 13: Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
13.1 Clean Your Furniture mag voorwaarden wijzigen.
13.2 Kennisgeving van wijzigingen 30 dagen voor inwerkingtreding.
13.3 Wijzigingen treden in werking op de aangekondigde datum.

Artikel 14: Slotbepalingen
14.1 Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst.
14.2 Geen afstand van recht zonder schriftelijke overeenkomst.
14.3 Overdracht van rechten en verplichtingen alleen met schriftelijke toestemming.
14.4 Oplossing voor onvoorziene omstandigheden in overleg.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Wij staan altijd voor je klaar

Onze klanten waarderen onze betrokken, professionele service. We begrijpen het belang van uw tijd; verwacht daarom op werkdagen een reactie binnen 15 minuten.

Met Clean Your Furniture kiest u voor kwaliteit en service.